Đăng Nhập
 SẢN PHẨM Đóng
 Cổ đông Đóng

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ Phân Dệt Tân Tiến

Dự thảo ĐHĐCĐ Thường niên 2017

Báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2017

Báo cáo BGĐ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017

Các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

-----------------------------------------

Thông báo hủy đăng ký Công ty đại chúng

Thông báo chốt Danh sách cổ đông

Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016

Tài Liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2016.

Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị năm 2015.

Thông báo chốt danh sách cổ đông.

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015.

Thông báo.

1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ký quỹ.

2. Thông báo về việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu ký quỹ.

3. Nghị quyết mua cổ phiếu quỹ Cty CP Dệt Tân Tiến.

4. Công bố thông tin mua cổ phiếu quỹ.

Tài liệu ĐH đồng cổ đông thương niên năm 2015

1. Thư mời và giấy ủy quyền tham dự ĐH Đồng Cổ đông năm 2015.

2. Chương trình ĐH Đồng cổ đông thường niên năm 2015.

3. Quy chế làm việc ĐH đồng cổ đông thường niên 2015.

4. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 của BGĐ.

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

7. Báo cáo tài chính năm 2014 (Đã kiểm toán).

8. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông năm 2015.


Các báo cáo năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị năm 2014.

Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014.

Báo cáo tình hình quản trị năm 2013.

Biên bản và Nghi quyết ĐH đồng cổ đông thương niên năm 2014 ngày 25 tháng 7 năm 2014

1. Biên bản ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2. Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Tài liệu ĐH đồng cổ đông thương niên năm 2014

1. Thư mời và giấy ủy quyền tham dự ĐH Đồng Cổ đông năm 2014.

2. Chương trình ĐH Đồng cổ đông thường niên năm 2014.

3. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 của BGĐ.

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

6. Báo cáo tài chính năm 2013 (Đã kiểm toán).

7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

8. Dự thảo nội dung sửa đổi điều lệ Công ty.

9. Lý lịch trích ngang Danh sách đề cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019.

 SỐ LƯỢNG TRUY CẬP Đóng
 THIẾT BỊ Đóng